วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่างสื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย

กิจกรรมการโยนห่วง

จุดประสงค์
1.เพื่อให้เด็กได้ฝึกการใช้ประสาทสัมผัสระหว่างตากับมือในการโยนห่วง
2.เพื่อให้เด็กมีกล้ามเนื้อมือและแขนที่แข็งแรง
3.เพื่อให้เด็กได้ฝึกกล้ามเนื้อขาในการทรงตัวทำกิจกรรม
สื่ออุปกรณ์
1.กรวยสองอัน
2.ห่วงสำหรับโยน
วิธีการดำเนินกิจกรรม
1.ครูวางกรวยสองอัน ให้ห่างกันพอประมาณ
2.เว้นระยะห่างประมาณ ๑ เมตร สำหรับให้เด็กยืนโยนห่วง
3.ครูให้เด็กเข้าแถวโยนห่วงให้ลงกรวยทีละคน
ประเมินผล
1.สังเกตการทำกิจกรรม เด็กสามารถใช้ประสารทสัมผัสระหว่างมือกับตาในการโยนห่วงได้
2.สังเกตการทำกิจกรรมเด็กสามารถจับห่วงได้อย่างคล่องแคล่วและถนัดมือ
3.สังเกตการทำกิจกรรมเด็กสามารถใช้กล้ามเนื้อขาในการทรงตัวได้ดี

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย


สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย
แนวคิดเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน
ความหมายสื่อการสอน หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่เป็นตัวกลางนำความรู้จากครูผู้เรียน และทำให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย
ความสำคัญของสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย
                ทำสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม ได้รับประสบการณ์ตรงจำได้นาน รวดเร็ว เพลิดเพลิน เข้าใจง่าย
คุณค่าของสื่อการเรียนรู้การสอน
                เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีเพราะใช้ประสาทสัมผัสหลายด้านเร้าให้เกิดความสนใจ สนุก จำได้เร็ว แม่นยำ จำได้ อธิบายสิ่งที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่าย เพิ่มประสิทธิภาพ เป็นศูนย์รวมความสนใจของเด็กทำให้บทเรียนน่าสนใจ
ประเภทของสื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนแยกตามลักษณะการใช้งานแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
                1.สื่อที่ใช้ประกอบการสอนของครู
                -สื่อของจริงที่อยู่ใกล้ตัวและปรากฎการณ์ธรรมชาติ
                -สื่อที่ทำจำลองขึ้นเลียนแบบของจริง
                -สื่อจากภาพ
                -สื่อจากวัสดุท้องถิ่น
                -สื่อจากวัสดุเหลือใช้
                -สื่อที่จัดทำขึ้นเอง
                -สื่อที่จัดซื้อ
                -เครื่องฉาย และสื่อที่เป็นเครื่องเสียง
                -หนังสือ
                2.สื่อที่เด็กใช้เอง
                -สื่อสำหรับมุมต่างๆในห้องเรียน
                -สื่อศิลปะ
                -สื่อกิจกรรมกลางแจ้ง
                -ของเล่นสร้างสรรค์ ของเล่นเพื่อการศึกษา
                -เกมการศึกษา
ลักษณะของสื่อที่ดี
                1.มีความปลอดภัย สื่อที่จะสร้างขึ้นหรือเลือกให้เด็ก ครูควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก
                1.1ทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อเด็ก เช่น ไม่มีสารตะกั่ว ไม่มีสารปรอท ไม่ทำด้วยแก้ว
                1.2ผิวของวัตถุไม่มีเสี้ยน
                1.3ขนาดและน้ำหนักเหมาะสมกับวัย
                2.คำนึงถึงประโยชน์ที่เด็กได้รับเหมาะสมกับความสามารถความสนใจของเด็ก เช่น
                2.1เร้าให้เด็กอยากรู้อยากเห็น
                2.2กระตุ้นพัฒนาการ รับรู้ การจำ จำแนก เปรียบเทียบ ความสัมพันธ์เรียงลำดับจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
                2.3กล้ามเนื้อ และการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นพื้นฐานการเรียนเขียนอ่าน
                3.ประหยัด คำนึงถึงความประหยัดในด้าน
                3.1เงิน ราคาไม่แพง
                3.2ประหยัดในแง่วัสดุ เช่น วัสดุเหลือใช้ วัสดุที่มีในท้องถิ่น
                4.ประสิทธิภาพ คำนึงถึงประสิทธิภาพในเรื่องต่างๆ เช่น
                4.1ใช้ได้หลายอย่างหลายโอกาส เช่น นำมาเล่า เรื่องจัดจำแนก
                4.2ให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง สื่อทุกชิ้นควรมีคำแนะนำ หรืออธิบายวิธีเล่น โดยเฉพาะสื่อชิ้นใหม่ครูควรแนะนำวิธีการเล่นเสียก่อน แล้วจึงเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่น